Schoolraad & ouderraad

Onze schoolraad

Schoolraad

In april 2005 werd de participatieraad vervangen door de schoolraad. De schoolraad is, net zoals voorheen de participatieraad, een overleg- en adviesorgaan. Hier ontmoeten afgevaardigden van de inrichtende macht (het gemeentebestuur), de leraars, de ouders, de directies en de lokale gemeenschap elkaar om er van gedachten te wisselen over de goede werking van de school. Er is één enkele schoolraad voor alle gemeentescholen van Rotselaar.De schoolraad informeert de personeelsleden, de leerlingen en de ouders van haar activiteiten, onder andere via de oudercomités.

Bevoegdheden

In het kader van zijn overlegbevoegdheid zal de schoolraad een standpunt innemen omtrent een aantal aangelegenheden zoals het schoolreglement, de samenwerking met het CLB, de planning van extramuros activiteiten en de financiële bijdragen die aan de ouders gevraagd kunnen worden. Ook het welzijns- en veiligheidsbeleid komt ter sprake, net als bepaalde infrastructuurwerken.

Het schoolbestuur zal bovendien het advies moeten inwinnen van de schoolraad inzake onderwerpen als het studieaanbod, samenwerkingsverbanden met externe instanties, de organisatie van het schoolvervoer …

Tenslotte heeft de schoolraad het recht uit eigen beweging advies uit te brengen aan het schoolbestuur over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen of over de algemene werking en organisatie van de school. De schoolraad is evenwel niet bevoegd om individuele dossiers te behandelen.

Ouderraad

De ouderraad heeft tot doel de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten, en in brede zin zijn ondersteuning te geven voor het bieden van ontplooiingskansen aan de leerlingen van de school.

De algemene vergadering wordt 4 maal per jaar georganiseerd.

De ouderraad
  • vormt een aanspreekpunt voor de ouders.
  • onderhoudt contacten met de directie en schoolraad.
  • vertegenwoordigt de ouders in contacten met de school, de schoolraad en het schoolbestuur
  • wekt de belangstelling voor de ouders bij de school.
  • steunt de school bij de vervulling van haar taak.
  • geeft advies aan de schooldirectie.
  • organiseert activiteiten op school.
kind langs achter foto in kleuterklas
kind klas

Inrichtende macht

We zijn een gemeenteschool. Onze inrichtende macht is dus het gemeentebestuur van Rotselaar.

Zij draagt een grote verantwoordelijkheid over onze school.
Zij beheren de schoolgebouwen, zijn werkgever van de leerkrachten en bepalen mee het schoolbeleid.

Als contactpersoon treedt de schepen Van Onderwijs op.
Burgemeester: Jelle Wouters
Schepen van onderwijs: Nele Demuynck

logo rotselaar